Знак значок ссср — воин спортсмен, նշան շքանշան, nshan
№ 23938
Հեռ.՝ 091608920
Գին՝ 2000 AMD
Տեղեկություն
РАЗРЯД - ВИНТОВЫЕ,

Կրծքանշան, krcqanshan, zinvorakan, medal, nshan, nshanner.
Այս հայտարարությունը դիտվել է 712 անգամ: